KONTOVILLKOR EC 8061 02N (UT01) 160405

1. INLEDANDE VILLKOR OCH DEFINITIONER
Ecster. Avtal om konto hos Ecster är ett avtal med Handelsbanken Finans AB publ, nedan kallat HF, om konto med kredit hos HF som är kreditgivare.

Kortutgivare i dessa kontovillkor är Svenska Handelsbanken AB (publ).
Kontohavare. Privatperson som efter ansökan och kreditprövning beviljats konto med kredit hos HF. Kontohavaren är bunden av kontovillkoren genom undertecknande av ansökan och kortinnehavare genom undertecknande av köpnota eller genom användning av kortet. Kontohavaren är betalningsansvarig för alla debiteringar som uppkommer på kontot jämte räntor, avgifter och kostnader som påförts kontot med stöd av dessa villkor och ska se till att samtliga kortinnehavare är medvetna om och följer kontovillkoren.

Kortinnehavare. Privatperson för vilken kort utfärdats.

Kontokort/Kort. Till ett konto utfärdade kort eller hörande kortnummer.

Extrakort. Kort (se definition ovan) som efter ansökan och kreditprövning kan utfärdas på kontohavarens make/maka/ sambo eller annan familjemedlem. Extrakortinnehavarens rätt att disponera över kontot gäller tills kontohavare återkallar denna rätt.

Konto. Med Konto avses det konto med kredit över vilket samtliga inköp aviseras oavsett om de gjorts med utfärdat kort eller debiterats kontot direkt via säljföretag som är anslutet till Ecster/ HF (se vidare under p 5).

Säljföretag. Företag som är anslutet till de betalningssystem som gäller för kortet och kontot. 

Disponibelt belopp utgörs av beviljad kredit samt insatta medel.


2. VILLKORSFÖRÄNDRINGAR
HF har rätt att ändra dessa kontovillkor. HF lämnar meddelande om eventuella ändringar av kontovillkor två månader innan de träder i kraft. I det fall avtalet tecknas med personalvillkor gäller att krediten löper med dessa villkor längst till den dag kontohavarens anställning hos nuvarande arbetsgivare upphör eller HFs finansieringssamarbete med arbetsgivaren upphör.


3. KREDITGRÄNS
Kreditgräns. För varje konto fastställer HF en kreditgräns. Överdragen kreditgräns. Om skulden på kontot överskrider den beviljade kreditgränsen ska kontohavaren vid anfordran inbetala skillnaden till HF. Sådant överdrag kan dessutom föranleda en särskild övertrasseringsavgift som debiteras med det belopp HF vid varje tid tillämpar.

 

4. ANSVAR FÖR KONTOKORT OCH DE PERSONLIGA KODERNA
Kortet är personligt och får endast användas av den för vilken det är utfärdat. Kortinnehavaren får inte lämna kortet till någon annan, oavsett om detta medför en större risk för att kortet används obehörigt eller inte. Detsamma gäller uppgifter om kortnummer, giltighetstid och säkerhetskod på baksidan av kortet (kortuppgifter). Kortet ska förvaras på samma betryggande sätt som pengar och andra värdehandlingar, så att annan inte ges tillfälle att använda det. I miljöer där stöldrisken är stor ska särskild vaksamhet iakttas och kortet hållas under kontinuerlig uppsikt. Vid inbrott i bostad ska kontrolleras att kortet inte stulits. De övriga instruktioner som HF lämnar tillsammans med kortet ska följas. Kortet får inte användas i strid mot lagstiftning. Postbefordran av fysiskt kort som inte sker genom HF:s försorg får endast ske inom Sverige i rekommenderad försändelse. Kortinnehavaren ska omedelbart vid mottagandet, och före användning, förse kortet med sin namnteckning på därtill avsedd plats. Spärranmälan ska göras snarast efter upptäckt av förlust av kort eller misstanke om att någon obehörig fått kännedom om koden eller att kort/kortnummer utnyttjas obehörigt. Inom Sverige sker spärranmälan på telefonnummer 020-41 12 12, från utlandet +46 8 41 12 122. Om kortet använts obehörigt ska anmälan även göras till polisen. Om kort som rapporterats saknat återfinns får det inte användas utan ska omedelbart makuleras av kortinnehavaren.

Ansvar för personlig kortkod. Varje kortinnehavare får en personlig kod för att kunna använda kortet för kontantuttag i uttagsautomat och för betalning via betalterminal, där kod kan användas. Kortinnehavare förbinder sig att skydda koden genom att: • inte avslöja koden för någon,
• om möjlighet finns att välja personlig kod, inte välja en kod
som har något samband med kortinnehavarens person eller kortnummer,
• inte anteckna koden på kortet eller förvara anteckning om
koden tillsammans med kortet eller i kortets omedelbara närhet,
• göra anteckning om koden endast på sådant sätt att utomstående inte får anledning att anta att anteckningen avser en personlig kortkod,
• omedelbart förstöra kodlapp och kuvert sedan kortinnehavaren tagit del av koden,
• snarast anmäla till HF om det kan misstänkas att någon obehörig fått kännedom om koden.

Giltighetstid. Kontokortets giltighetstid är begränsad till utgången av den månad och det år som finns präglat på kortet. Om kortinnehavaren följt bestämmelserna i dessa allmänna villkor kommer HF att tillhandahålla kortinnehavaren ett utbyteskort före utgången av kortets giltighetstid.


5. ANVÄNDNING AV KORT OCH KONTO
Användning. Vid användning av kort eller konto avräknas debiteringar i första hand mot eventuellt tillgodohavande och i andra hand mot av HF beviljad kredit. Kortinnehavare får använda kortet och kontot inom det disponibla beloppet och i
enlighet med kontobestämmelserna i huvudsak på följande
sätt;
Köp och uttag med kort. Kortinnehavare får använda kortet för att betala köp av varor och tjänster hos försäljningsställen samt för uttag av kontanter i uttagsautomater och på bank-, post- och valutaväxlingskontor eller liknande. Inköp kan ske både i miljöer där själva kortet måste vara med för att ett godkännande av transaktionen ska kunna ges, t.ex. bemannade och obemannade terminaler, och i miljöer där endast kortuppgifterna krävs, t.ex. telefon- och internethandel. Kortinnehavaren godkänner transaktionen genom att tillhandahålla kortet eller kortets information jämte, i förekommande fall, underskrift på köpnota, användning av personlig kod, knapptryckning eller annars det sätt som försäljningsstället eller uttagsautomaten anvisar. Godkännande anses som kvittering av köpet respektive det uttagna beloppet och innebär en försäkran om att täckning finns på kontot. Kortinnehavaren är även skyldig att på begäran från försäljningsställe uppvisa giltig legitimation. Kontot kan efterdebiteras för kostnader som har uppstått i anknytning till hotellvistelse, bilhyra eller liknande om kortinnehavaren vid beställning av tjänsten eller i avtal med säljföretaget blivit informerad härom och godkänt detta.

Köp hos säljföretag med separat avtal med HF (villkor delbetalning). Kontot tillåter inköp med avvikande kreditvillkor hos säljföretag som har samarbetsavtal med HF. För dessa gäller de kreditvillkor som angivits i särskild upprättad handling. Köp med avvikande kreditvillkor förutsätter att viss del av den beviljade krediten tas i anspråk. Köpesumman avräknas även för dessa köp i första hand mot tillgodohavande och i andra hand mot av HF beviljad kredit. Kontohavaren har möjlighet att, efter separat överenskommelse med HF, välja annat betalningsalternativ på enskilda kortköp som aviserats enligt kontovillkoren. De betalningsalternativ som vid var tid kan väljas meddelas av HF vid förfrågan.

Begränsning av användning. Kontokortet får inte användas för att betala kontantinsats vid andra typer av kreditköp.

Köp eller uttag i utländsk valuta. Användning av kortet vid köp eller uttag i utländsk valuta, oavsett om det sker i Sverige eller utomlands, medför att omräkning sker från den utländska valutan till svenska kronor enligt av HF tillämpad växelkurs. Motsvarande gäller vid returer där växling sker från utländsk valuta till svenska kronor. Växelkursen utgörs av en referensväxelkurs, som bestäms av MasterCard för detta ändamål och som gäller den dag transaktionen kommer MasterCard tillhanda, jämte en valutaväxlingsavgift (se prislistan). Kontohavaren kan få information om referensväxelkursen, som ändras löpande, genom att kontakta HF. Kontohavaren står eventuell valutarisk under tiden från transaktionsdagen till dess transaktionen kommer MasterCard tillhanda.

Mottagande och genomförande av betalningsorder. En betalningsorder tas emot av HF när betalningsmottagarens bank (inlösande bank) överför betalningsordern till HF. Kortinnehavaren ansvarar för att de uppgifter som lämnas i en betalningsorder är fullständiga och korrekta och att det finns tillräckliga medel för att genomföra transaktionen. HF ansvarar för att beloppet överförs till betalningsmottagarens bank, förutsatt att betalningsorderns överförts korrekt till HF. Om en betalningstransaktion inte genomförts eller genomförts bristfälligt, och detta orsakats av HF, är HF ansvarig gentemot kontohavaren.


6. BETALNINGSVILLKOR
Betalningsalternativ. På varje kontoutdrag anges flera betalningsalternativ. Vid inbetalning avräknas det inbetalda beloppet först mot det betalningsalternativ som gäller för fullföljandet av betalplanen för eventuella delbetalningar. Om det inbetalda beloppet inte räcker till detta betalningsalternativ anses ett lägre betalningsalternativ valt. Skuld på kontot minskar bara genom betalningar till HF och påverkas inte av överenskommelser med försäljningsställe i efterhand. Vid retur av vara ska dock försäljningsstället utfärda en s k returnota, varvid kontoskulden minskas med motsvarande belopp.

Månadsbetalning. Kontohavaren ska betala till HF del av eller hela kontoskulden varje månad, dock normalt lägst 150 kronor eller 1/30 del av kontots högsta saldo, varvid HF avrundar det belopp kontohavaren ska betala till närmast högre 5-tal kronor (undantaget villkor delbetalning med lägst att betala understigande 150 kronor). Betalning ska vara HF tillhanda den sista dagen i varje månad. Om betalning inte sker i tid har HF rätt påföra en förseningsavgift med det belopp HF vid varje tid tillämpar samt rätt att belägga kontot med köpförbud jämte dröjsmålsränta enligt p 7 nedan.

Kontofaktura. Samtliga transaktioner på kontot redovisas på kontofaktura som HF sänder till kontohavaren månaden efter det att transaktion skett. Anmärkning mot kontofaktura ska meddelas HF snarast efter det att kontofakturan nått kontohavaren. Vid avsaknad av kontofakturan ska kontohavaren kontakta HF. Betalning ska ske även om kontofaktura ej erhållits. Normalt bifogas förtryckta inbetalningskort. Om annat inbetalningskort används ska personnummer och kontonummer anges.

Betalningsfria månader. Om Kontohavaren gjort minst sex korrekta inbetalningar i följd och följt kontovillkoren är kontohavaren berättigad till två betalningsfria månader per kalenderår, dock inte två månader i följd eller kalenderårets första månad om föregående års sista månad nyttjats som betalningsfri. Under betalningsfri månad debiterar HF kontot räntor och avgifter enligt kontovillkor, varmed kontoskulden ökar och återbetalningstiden förlängs. Vid utnyttjande av betalningsfri månad ränteberäknas hela kontosaldot enligt kontovillkor.

Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner. Om en transaktion med kortet har genomförts obehörigen och kunnat genomföras till följd av att kontohavaren eller kortinnehavaren underlåtit att skydda en personlig kod, ansvarar kontohavaren för beloppet, dock högst 1 200 kr per kort och reklamation. Om transaktion med kortet har genomförts obehörigen och kunnat genomföras till följd av att en skyldighet enligt dessa kontovillkor åsidosatts genom grov oaktsamhet, ansvarar kontohavaren för beloppet, dock högst 12 000 kr per kort och reklamation. Har kontohavaren eller kortinnehavaren handlat särskilt klandervärt ska kontohavaren stå för hela förlusten. Oavsett vad som anges ovan ska kontohavaren inte stå för något belopp som har belastat kontot till följd av att kortet har använts obehörigen efter att spärranmälan har gjorts. Detta gäller dock inte om kontohavarens eller kortinnehavarens svikliga handlande bidragit till den obehöriga transaktionen. Kontohavaren ska utan onödigt dröjsmål från det att han får kännedom om att en obehörig transaktion skett anmäla detta till HF (reklamation). Underlåts detta ansvarar kontohavaren för hela det belopp som belastat kontot. Detsamma gäller om kontohavaren inte gjort anmälan till HF senast 13 månader efter att beloppet belastade kontot. HF tar ut en reklamationsavgift om den eller de transaktioner som reklamerats visar sig inte ha genomförts obehörigen.

Återbetalning. Denna bestämmelse gäller endast vid korttransaktioner som utförts inom EES och i svenska kronor, euro eller någon annan av EES-ländernas valutor. Kontohavaren har rätt till återbetalning från HF av en redan godkänd och genomförd betalningstransaktion om
1. transaktionens exakta belopp inte angavs i samband med godkännandet av transaktionen och
2. transaktionens belopp överstiger det belopp kortinne- havaren rimligen kunde ha förväntat sig med hänsyn till sitt tidigare utgiftsmönster, villkoren i detta avtal och övriga relevanta omständigheter. På HF:s begäran ska kontohavaren visa att förutsättningarna för återbetalning är uppfyllda. Rätt till återbetalning föreligger dock inte om skillnaden avseende beloppet beror på valutaväxlingskurs och den referensväxelkurs som parterna tidigare avtalat om använts. Begäran om återbetalning av en godkänd transaktion enligt ovan ska göras inom åtta veckor från den dag då beloppet debiterades, annars går denna rätt förlorad. Om kontohavaren har gjort inbetalning överstigande motvärdet av 50 000 USD har HF rätt att återbetala hela eller delar av beloppet som inte utnyttjats för inköp eller kontantuttag inom 60 dagar efter gjord inbetalning. Inbetalning som rör kreditsaldo som uppstått på grund av omtvistade debiteringar ska inte omfattas vid denna beräkning.


7. RÄNTA OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA
Skuldränta. Kontohavaren ska betala skuldränta till HF efter en årlig räntesats som beräknas på kontoskulden per den sista i månaden före aviseringsmånaden och minst 5 kr. HF debiterar skuldräntan månadsvis. Ingen ränta debiteras om kontohavaren har betalat föregående månads hela kontoskuld senast på förfallodagen. I den utsträckning som det motiveras av • kreditpolitiska beslut
• ökade upplåningskostnader för HF, eller • andra kostnadsförändringar som HF inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades får HF ändra räntesatsen för kontot med omedelbar verkan. HF är skyldig att tillämpa ovanstående villkor även till kontohavarens förmån. Meddelande om ändrad räntesats eller beräkningsgrund för ränta lämnas till kontohavaren innan ändringen börjar gälla. Information om aktuell räntesats framgår alltid på kontofakturan.

Dröjsmålsränta. Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, ska kredittagaren betala särskild årlig dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. HF debiterar kontohavaren dröjsmålsränta månadsvis. Dröjsmålsräntan beräknas efter en årsräntesats, se kontovillkor på framsidan, jämte ett tillägg av fem procentenheter eller, när hela krediten förfallit, en procentenhet.


8. AVGIFTER OCH KOSTNADER
För de tjänster som HF tillhandahåller i samband med kortet och kontot utgår avgifter enligt vid var tid gällande prislista. HF debiterar kontot med dessa avgifter. Årsavgift som utgår per kort debiteras kontot den månad som bestäms när avtalet ingås och därefter var 12:e månad. Om avtalet upphör att gälla innan den period för vilken årsavgift betalats har gått till ända, har kontohavaren rätt till återbetalning av den del av avgiften som avser tiden efter det att avtalet upphör. HF:s kostnader för att driva in fordran hos kontohavaren, inklusive kostnader för skriftliga betalningspåminnelser, ska ersättas av kontohavaren. HF får även belasta kontot med belopp motsvarande arvode, kostnad och utlägg för uppdrag som utförs åt kontohavaren.


9. KREDITTID OCH UPPSÄGNING AV AVTALET
Avtalet gäller tillsvidare. Kontohavaren får säga upp avtalet med omedelbar verkan. HF får säga upp avtalet med en uppsägningstid av minst två månader. Avtalet får dock sägas upp med omedelbar verkan om kontohavaren gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott. När avtalet sagts upp får utfärdade kort inte längre användas och kontohavaren ska omedelbart makulera samtliga kort. Om kontot inte nyttjats på 12 månader, äger HF rätt att avsluta kontot utan skriftligt meddelande till kontohavaren.


10. HF:S RÄTT ATT STÄLLA IN UTNYTTJANDET AV KREDIT HF får med omedelbar verkan ställa in utnyttjandet av kredit på kontot, om någon av följande omständigheter föreligger:
1. Kontohavaren har gjort sig skyldig till ett inte ringa avtalsbrott.
2. Säkerheter för krediten eller för annan förpliktelse som kontohavaren eller kortinnehavare har mot HF är inte längre betryggande.
3. Kontohavaren har missbrukat kontot på sådant sätt att det har övertrasserats.
4. Det finns skälig anledning anta att kontohavaren inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser mot HF. Har HF ställt in utnyttjandet av kredit enligt denna punkt ska kontohavaren omedelbart makulera samtliga kort.


11. HF:S RÄTT ATT SPÄRRA KORT
HF förbehåller sig rätten att spärra kortet på någon av följande grunder:
1. om säker användning av kortet kan äventyras, exempelvis av tekniska skäl,
2. vid misstanke om icke godkänd eller bedräglig användning av kortet eller användning i strid mot dessa villkor eller de övriga instruktioner som HF lämnar, eller
3. vid konto med kreditutrymme, en väsentligt ökad risk för att kontohavaren inte kan fullgöra sitt betalningsansvar. Kontohavaren informeras om sådan spärr så snart det kan ske och på sätt som HF i allmänhet lämnar information enligt dessa villkor.


12. FÖRTIDA UPPSÄGNING
HF har rätt att säga upp krediten till betalning vid tidpunkt som HF bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger.
1. Kontohavaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kredit- fordringen.
2. Kontohavaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.
3. Kontohavaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.
4. Säkerhet som ställts för krediten har avsevärt försämrats.
5. Det står klart att kontohavaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin kredit.
Vill HF få betalt i förtid enligt punkterna 1-3 gäller en uppsägningstid av minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då HF sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till kontohavaren eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer kontohavaren tillhanda. Har HF krävt betalning i förtid enligt punkterna 1-3, är kontohavaren ändå inte skyldig att betala i förtid om han före utgången av uppsägningstiden betalat vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om kontohavaren vid uppsägning enligt punkt 4 och 5 genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för krediten. Har kontohavaren tidigare med stöd av bestämmelserna i föregående stycket befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid, gäller inte bestämmelserna i det stycket.


13. FÖRTIDSINLÖSEN
Kontohavaren har rätt att, när hen så önskar, helt eller delvis och utan avgift lösa krediten i förtid.


14. REKLAMATION AV VARA ELLER TJÄNST
Det försäljningsställe som säljer varor eller tjänster mot betalning med kontokort ansvarar gentemot kontohavaren enligt köpeavtalet och tillämplig lag. Reklamationer bör därför i första hand riktas mot försäljningsstället och inte mot HF, som dock vid kreditköp i Sverige ansvarar enligt konsumentkreditlagen.


15. REKLAMATION AV BETALNINGSTRANSAKTION SOM INTE UTFÖRTS ELLER UTFÖRTS BRISTFÄLLIGT Kontohavaren ska omedelbart ta del av och granska den information om genomförda betalningstransaktioner som gjorts tillgänglig för kontohavaren på avier, uttagskvitton, kontofaktura eller på annat sätt. Kontohavaren ska utan onödigt dröjsmål efter att ha fått kännedom om att en betalningstransaktion inte genomförts eller genomförts bristfälligt meddela HF och begära rättelse (reklamation). Meddelande till HF får dock aldrig ske senare än 13 månader efter debiteringsdagen. Vid för sen reklamation får kontohavaren inte åberopa felet mot HF.


16. MEDDELANDEN
Rekommenderat brev om krediten, som HF sänder till kontohavaren, ska anses ha nått adressaten senast på sjunde dagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som är angiven i kontoavtalet eller som annars är känd för HF. Bestämmelserna gäller inte meddelande för att avbryta preskription.


17. ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Adressändring. Kontohavaren ska meddela HF adressändring.

Namnändring. Kontohavaren ska omedelbart anmäla namnändring till HF och makulera kontokort med felaktiga uppgifter.

Försäkringar. För de försäkringar som är kopplade till kontot och dess användande gäller särskilda försäkringsvillkor.

Kundklubbar och bonusprogram. Kontot och därmed kontohavaren kan komma att anslutas till kundklubbar och/ eller bonusprogram som administreras av HF eller annan samarbetspartner. HF förbehåller sig rätten att utan uppsägning av avtalet avsluta eller förändra villkoren i bonusprogram vid tidpunkt som HF bestämmer.


18. BEGRÄNSNING AV HF:S ANSVAR
HF garanterar inte att inköp eller kontantuttag alltid kan ske hos anslutna försäljningsställen/banker. HF ersätter således inte eventuella merkostnader som kan uppkomma om kortinnehavare inte kunnat göra inköp eller kontantuttag. HF är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, naturkatastrof, driftavbrott eller störningar i datorsystem eller teleförbindelse som används vid utförande av viss tjänst eller annan osedvanlig eller oförutsägbar omständighet som HF inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för HF att avvärja trots alla ansträngningar. HF är inte i något fall ansvarig för skada som beror av strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande händelse oavsett om HF själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av HF, om HF varit normalt aktsam. HF ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av HF:s grova vårdslöshet. Finns hinder för HF att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska HF, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är HF inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med tillägg av två procentenheter. Är HF till följd av omständighet som anges ovan förhindrad att ta emot betalning, har HF för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.


19. ÅNGERRÄTT BETRÄFFANDE KREDITEN Kontohavaren har rätt att frånträda kreditavtalet genom att lämna eller sända ett meddelande om detta till HF inom 14 dagar från den dag då kreditavtalet ingicks, eller från den dag då kredittagaren får del av avtalsvillkor och övrig information om detta sker vid ett senare tillfälle än vid avtalets ingående. Kontohavaren ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då meddelandet lämnades eller sändes betala tillbaka hela det utnyttjade kreditbeloppet med tillägg för upplupen ränta. Detta gäller även om det finns flera kontohavare och endast en av dem utövat ångerrätten. Ränta ska utgå från den dag kontohavaren fick tillgång till krediten till och med den dag den återbetalades till kreditgivaren. HF ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då HF tog emot meddelandet återbetala de avgifter som kredittagaren har erlagt med anledning av krediten med undantag för utgifter som HF kan ha erlagt till det allmänna. Om kontohavaren utnyttjar sin ångerrätt beträffande kreditavtalet är kontohavaren inte heller bunden vid ett anknytande avtal om tjänst som tecknats med anledning av kreditavtalet t.ex. låneskyddsförsäkring.


20. BETALNINGSPLAN
Kontohavaren har rätt att på begäran och utan avgift under kreditens löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas (betalningsplan).


21. ÖVERLÅTELSE
HF har rätt att överlåta sin fordran enligt detta avtal. Kontohavaren kan inte överlåta detta avtal på annan utan HF:s skriftliga medgivande.


22. TVISTLÖSNING M M
Svensk lag ska tillämpas på detta avtal. Tvister enligt dessa villkor prövas av allmän domstol. Kontohavare kan även, i syfte att finna en lösning på tvisten utanför domstol, inge klagomål med begäran om rättelse direkt till HF eller anmäla tvisten till prövning i Allmänna reklamationsnämnden.


23. DET TOTALA BELOPPET SOM SKA BETALAS Det totala beloppet som ska betalas är summan av kreditbeloppet och kontohavarens samlade kreditkostnader. Det totala beloppet beräknas utifrån de förutsättningar som gäller vid tidpunkten för kontoavtalets upprättande. Eftersom räntan är rörlig och krediten inte har en fastställd löptid utgör det totala beloppet endast en indikation på vad det totala beloppet blir.


24. PRISLISTA
Förseningsavgift 120 kr
Extrakortsavgift 100 kr
Ersättningskortavgift 100 kr
Emergency cash/card 350 kr
Reklamationsavgift 500 kr
Kopia av köpnota/kontoutdrag 90 kr
Övertrasseringsavgift 120 kr
Kontantuttagsavgift 2%, min 30 kr
Bankomatavgift 2%, min 30 kr
Valutaväxlingsavgift på köp/uttag 1,5%
Uppsägningsavgift vid HF:s uppsägning 300 kr


INFORMATION
Klagomålshantering. Klagomål avseende krediten bör i första hand framföras till den kontaktperson eller enhet inom HF som tillhandahållit krediten. Möjlighet finns också att kontakta klagomålsansvarig hos HF.

Behandling av personuppgifter. Personuppgifter som kontohavaren eller annan kortinnehavare lämnar till HF när kontot öppnas eller nytt kort lämnas ut eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för denna tjänst (t ex kreditupplysning, affärsbedömning eller liknande) eller administration av tjänsten behandlas av HF och andra företag och organisationer inom och utom EU/EES (såsom MasterCard och Visa) som HF samarbetar med för administration och fullgörelse av ingånget avtal. Detta inkluderar bl a uppgifter om kontakter mellan kontohavaren/kortinnehavare och HF samt uppgifter om eventuella andra företrädare för kontohavaren och om hur avtalet fullgörs. Om registrering i missbruksregister och uppgiftslämnande till kreditregister, se nedan i dessa villkor. Personuppgifterna utgör även underlag för marknads- och kundanalyser, affärs och metodutveckling samt statistik och riskhantering. Personuppgifterna används också, om kontohavaren/kortinnehavaren inte har anmält till HF att han eller hon motsätter sig detta, för marknadsföringsändamål av HF och inom ramen för gällande banksekretess av andra bolag i koncernen och av företag som koncernen samarbetar med. Information om vilka personuppgifter som behandlas av HF samt eventuell begäran om rättelse av felaktig personuppgift kan begäras skriftligen hos Handelsbanken Finans, 106 35 STOCKHOLM.


ÖVRIG INFORMATION
HF rapporterar en gång per år inbetalda räntor till Skatteverket. Krediter med fler kredittagare än en kan till HF ange önskad fördelning vid redovisning. Lämnas ingen uppgift om önskad fördelning till HF, rapporterar HF all ränta som inbetald av kontohavaren.


UPPGIFTSLÄMNANDE I ENLIGHET MED KREDITUPPLYSNINGSLAGEN
(1973:1173)
Uppgifter om krediten, betalningsförsummelser och kreditmissbruk kan av HF komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m fl. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan erhållas av HF.